Địa Chất CT-TV

Xây dựng thí nghiệm cột thấm xác định các thông số di chuyển vật chất trong tầng chứa nước Pleistocen và Holocen vùng Hà Nội.

Xây dựng thí nghiệm cột thấm xác định các thông số di chuyển vật chất trong tầng chứa nước Pleistocen và Holocen vùng Hà Nội.

Phân tích bài toán cơ học liên quan đến giải pháp đào hầm qua đứt gay hoặc vùng địa chất xấu

Phân tích bài toán cơ học liên quan đến giải pháp đào hầm qua đứt g•y hoặc vùng địa chất xấu

Công ty: VGI
Điện thoại: 22141917
Email: viendkt@vusta.vn
Address: 152 Lê Duẩn - Đống Đa - Hà Nội