Phân tích bài toán cơ học liên quan đến giải pháp đào hầm qua đứt gay hoặc vùng địa chất xấu

Phân tích bài toán cơ học liên quan đến giải pháp đào hầm qua đứt g•y hoặc vùng địa chất xấu

Xây dựng thí nghiệm cột thấm xác định các thông số di chuyển vật chất trong tầng chứa nước Pleistocen và Holocen vùng Hà Nội.

Xây dựng thí nghiệm cột thấm xác định các thông số di chuyển vật chất trong tầng chứa nước Pleistocen và Holocen vùng Hà Nội.

Tương quan giữa kết quả thí nghiệm nén nở hông

Tương quan giữa kết quả thí nghiệm nén nở hông và kết quả thí nghiệm nén ba trục không cố kết-không thoát nước trên đất dính ở khu vực Phú Mỹ Hưng, Quận 7, TP.HCM

MỘT SỐ TRAO ĐỔI VỀ TIÊU CHUẨN BỀN CỦA KHỐI ĐÁ NỨT NẺ DỊ HƯỚNG

Tóm tắt: Nền đá, nơi chúng ta xây dựng công trình là một phần của vỏ trái đất, nó có đặc tính khác biệt với các môi trường, vật thể khác là sự nứt nẻ (theo ngôn ngữ cơ học là sự gián đoạn). Một trong những mục tiêu quan trọng của cơ học đá là xác lập các tiêu chuẩn bền có xét tới đặc điểm của sự gián đoạn. Bên cạnh tiêu chuẩn bên quen thuộc là Mohr-Coulomb, trong những năm gần đây, tiêu chuẩn độ bền khe nứt của Barton-Bandis, tiêu chuẩn bền của khối đá của Hoek-Brown được sử dụng rộng rãi. Đây là tiêu chuẩn thực nghiệm sử dụng những kết quả đánh giá đặc điểm gián đoạn ở hiện trường. Bên cạnh những ưu điểm, các tiêu chuẩn nà còn có những nhược điểm cần lưu ý khi sử dụng. Trong báo cáo này, tác giả phân tích phạm vi ứng dụng của các tiêu chuẩn bền nêu trên, đồng thời kiến nghị một cách tiệp cận với tiêu chuẩn Mohr-Coulomb cho khối đá nứt nẻ.

Nghiên cứu hệ số thấm của tường hào đất - bentonite

Abstractt: soil-bentonite slurry wall is widely used to control seepage due to low permeability deformation compatibility with surrounding soil. To gain low permeability (<10-7 cm/s) it is necessarry to choose suitable gradation of soil-bentonite mixture. Obtained result shows that when 5% Trugent bentonite or 8-10% local bentonite was added the above mentioned value of permeability can be reached as required. The permeability coefficient does’nt change much within the range of soil bentonite mixture's slump of 12.5-17.5 cm.

Nghiên cứu thiết lập hộ chiếu khoan nổ mìn

Abstract: Canal construction has been used as better solution that substitute for tunnel At NamPia hydropower project. During operation work, the owner requested contractor to using some advanced technologies in blasting to ensure the quality of canal’s construction to ensure the slope stability and decreasing the danger of over break. We have proposed some blasting methods and calculation to establish suitable blasting passports for usage during the course of canal construction. This paper presents some results obtained from actual blasting works at the canal site as enhancing excavating speed and ensuring all required blasting targets.

Nghiên cứu thiết lập hộ chiếu khoan nổ mìn

Abstract: Canal construction has been used as better solution that substitute for tunnel At NamPia hydropower project. During operation work, the owner requested contractor to using some advanced technologies in blasting to ensure the quality of canal’s construction to ensure the slope stability and decreasing the danger of over break. We have proposed some blasting methods and calculation to establish suitable blasting passports for usage during the course of canal construction. This paper presents some results obtained from actual blasting works at the canal site as enhancing excavating speed and ensuring all required blasting targets.

PLAXIS trong Địa kỹ thuật

PLAXIS trong Địa kỹ thuật XEM XÉT VỀ SỰ PHÁT TRIỂN HIỆN TẠI VÀ ỨNG DỤNG CỦA PLAXIS TẠI VIỆT NAM Giáo sư Nguyễn Công Mẫn Đại học Thuỷ lợi Hà Nội 24 tháng Tư năm 2012

Tổng hợp giải pháp gia cường đê biển tràn nước

Abstract: There were many researchs and applications for sea dike overtopping in the world. In Vietnam, there are also several local sea dikes, which are sea dikes overtopping. These dikes had type of protection by concrete cover or clay cover with sand core. In order to further research on protections for sea dike overtopping. This paper summarises protections of sea dike, which were applied or it is doing, and analyses of its applicated conditions for sea dike overtopping such as protection by geotubes, geotextiles, additive consolite, geomat and grass, hydraulic structures… These can be applied for sea dike overtopping of construction and further researchs in Vietnam.

Nghiên cứu mối quan hệ giữa tải trọng và tốc độ quay dụng cụ khoan trong quá trình khoan

Abstract: Two main parameters in rotary drilling regim control the efficiency of drilling process are the weight on bit and the rotated speed. Theoreticaly these two parameters are independent each others but in practice optimization of the drilling regim. They have a closely interrelation ship. The study of interrelation ship of these two parameters gives us the scientific basic for the orientation in optimizing adjusment of drilling regim.

Ứng dụng công nghệ GPS trong việc xác định chuyển dịch kiến tạo hiện đại, biến dạng mặt đất

Abstract: The paper present the possibility of GIS's application to determine present day tectonic movement, deformation and construction works as well. The method is correlated by analyzing GPS data in some European stations with BERNEASE softwares,Version 5.0.The obtained calculated figures coincided exactly with the results got by the Astronomical Institute ,Universityof Bern using the same input data with horizontal precision of 0.3-0.4mm and vertical accuracy of 1.0-1.2 mm. This method is applied to determine factual horizontal tectonic displacement, land subsidence and construction deformation at the continuous GPS station Lang in combination with some other International GPS Service(IGS). The coordinate in the International terrestrial Reference Frame (ICb00 and the absolute rate of movement are determined with horizontal accuracy 6.0-1.8mm and vertical accuracy 1.0-4.0

Công ty: VGI
Điện thoại: 22141917
Email: viendkt@vusta.vn
Address: 152 Lê Duẩn - Đống Đa - Hà Nội